Kiến Thức

Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì

Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì

Mục lục bài viết

Quyết định bổ nhiệm là cụm từ không còn xa lạ với nhiều người nhưng chắc rằng không nhiều người biết về cách viết tiếng anh của nó. Vậy quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì ?

Sau đây, Luật Hoàng Phi xin giải đáp thắc mắc trên và cung cấp cho Quý vị mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh như sau thông qua bài viết sau. Trước hết, Quý vị cần nắm bắt một số thông tin cơ bản dưới đây.

Bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của một cá nhân hoặc là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, việc bổ nhiệm này mang tính chất quyền lực của nhà nước từ người có chức vụ nhất định, giúp hỗ trợ củng cố bộ máy nhà nước và góp phần kiện toàn, đồng thời đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Trong tiếng Anh, bổ nhiệm được dịch là “appointment” và được định nghĩa như sau:

Appointment is the implementation of the assignment of a person to a position in the state apparatus under a decision from a state agency or a competent individual according to the provisions of law. In particular, this appointment is of the nature of the power of the state from people with certain positions, helping to consolidate the state apparatus and contributing to the consolidation, at the same time ensuring effective and effective operation of the state apparatus.

Xem thêm  Giải phóng miền nam tiếng anh là gì

Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì?

Theo từ điển tiếng anh , quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh được viết là “appointment decision”. Ngoài việc dịch từ điển cho cụm từ “quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh là gì” thì phần định nghĩa bằng tiếng anh được định nghĩa như sau:

Appointment decision is a document used to confirm assignment of a person to a position in the state apparatus under a decision from a state agency or a competent individual according to the provisions of law.

quyet dinh bo nhiem tieng anh

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ cơ bản thường có những nội dung sau:

– Tên công ty/Company;

– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

– Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

– Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

– QUYẾT ĐỊNH (Decides);

– Bổ nhiệm ông/bà:……….( Appoint Mr/Mrs:……………);

– Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person);….

Cụ thể có thể tham khảo mẫu sau:

Tên công ty/Company Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

……., ngày….tháng…..năm…

……[Place of issue], …..date….month….year….

Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

Giám đốc

(Director)

-Căn cứ Điều lệ công ty;

Xem thêm  Hệ thống tài khoản - 155. Thành phẩm. - 2022

(Pursuant to The Company’s Charter);

-Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty;

(Pursuant to The Company’s Regulation on appointment);

-Theo nhu cầu kinh doanh của công ty; năng lực, thái độ làm việc và thành tựu của người được tuyển dụng và đề xuất bổ nhiệm của….

(- With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements;

And the appointment proposal of ….[Proposer] dated [date/month/year])

QUYẾT ĐỊNH (Decides):

Điều 1 (Article 1): Bổ nhiệm ông/bà:……….( Appoint Mr/Mrs:……………)

-Họ và tên (Full name):……………

-Sinh ngày (Date of birth):……….

-CMND/CCCD số (ID number):…..

-Địa chỉ (Address):………..

Từ…….( From being a/an ……..[Prior Position])

Sang làm việc tại vị trí ……………kể từ ngày (To be a/an ……….[Position to be appointed] of the Company on ….[Date of apponintment])

Điều 2(Article 2): Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person).

-Quyền của nghĩa vụ người được bổ nhiệm được quy định cụ thể ở Điều lệ công ty, quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty và được hướng dẫn bởi người lãnh đạo, quản lý của công ty.

(The rights and obiligations of…[Position to be appointed] are precribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders).

-Người được bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc và nhận chức vụ mới kể từ ngày….

(Mr/Mrs……[Name of appointed person] is responsible for handing over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new position from [Date of appointment]).

Điều 3 (Article 3):

Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, các bộ phận, phòng ban của công ty và ông/bà….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Director, Head of Human Resources, other departments of company and Mr/Mrs…are responsible for implementation this Decision).

Xem thêm  Cây sả tiếng anh là gì

Điều 4 (Article 4): Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

(This Decision shall take effect from the date of signing).

Nơi nhận (Recipient):

-Như Điều 3 (As article 3);

-Lưu VP (Save VP)

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR)

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

Tải (download) Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ

Download Tại Đây

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh

Company’s name Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

….(Place of issue),…..(Date of issue)

APPOINTMENT DECISION

Regarding the appointment of …….[POSITION TO BE APPOINTED]

[POSTION OF APPOINTOR]

– Pursuant to The Company’s Charter;

– Pursuant to The Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No…[Number of the decision] dated[Dated]

– With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements;

And the appointment proposal of ….[Proposer] dated [date/month/year].

DECIDES:

Article 1: Appoint Mr/Mrs:……………[Full name]

-ID No. ….[Number]

-Date of birth: ……[Date/month/year].

-Address:……………………………………..

From being a/an ……..[Prior Position]

To be a/an ……….[Position to be appointed] of the Company on ….[Date of apponintment]

Article 2: Rights and obiligations of appointed person.

-The rights and obiligations of…[Position to be appointed] are precribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

-Mr/Mrs……[Name of appointed person] is responsible for handing over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new position from [Date of appointment].

Article 3:

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Mrs … [name of appointed person], [other positions if any] and [other units/departments of the company if any] are responsible for implementation this Decision.

Recipient:

-As article 3;

-Save VP.

POSITION OF THE APPOINTOR

(Sign, fullname, stamp)

Tải (download) Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh

Download Tại Đây

Như vậy, đến đây bài viết về “Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button