Kiến Thức

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cùng xem bài viết Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới – cập nhật mới nhất 2022

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, một mặt công tác cơ bản của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng và yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Công tác đảng, công tác chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn,  thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương trong triển khai thực hiện. Quán triệt tinh thần “ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị”, toàn quân đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.Nang cao chat luong hieu qua cong tac dang cong
Trao đổi hoạt động CTĐ, CTCT giữa các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân, tổng kết CTĐ,CTCT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Quốc Chính (Nguồn: qdnd.vn)

Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và ứng phó với các loại hình an ninh phi truyền thống; chủ động thông tin tích cực, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ, đối tác, đối tượng; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được tổ chức thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương, tạo sự lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn quân khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, nhất là bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành tích cực, hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giúp dân phát triển kinh tế – xã hội; xóa đói giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó “máu thịt” quân – dân; thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội. Các tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với các nội dung trên, đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác đảng, công tác chính trị; đổi mới phương pháp, phong cách chỉ đạo, điều hành của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những việc mới, việc khó từ cơ sở. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ và trước những vấn đề mới đặt ra đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị thì chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị có nhiệm vụ, có thời điểm còn có mặt hạn chế. Nội dung, hình thức hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của một số cán bộ, nhất là ở cơ sở có mặt chưa ngang tầm, v.v.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn, nhất là về tư tưởng, chính trị. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, yêu cầu cao. Toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội và tác động mặt trái của xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Tình hình đó, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động này. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Quân đội đã khẳng định vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị – nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp vô sản. Song, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cần tiếp tục quán triệt, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đúng tầm quan trọng, sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Xác định rõ đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng; mặt công tác cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp, đảm bảo ở đâu có bộ đội là ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn đúng định hướng chính trị, có tính thuyết phục cao. Nội dung lãnh đạo phải toàn diện, song tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ yếu, nhất là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; sắp xếp, điều chỉnh tổ chức lực lượng; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đối ngoại quốc phòng, v.v. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đề ra chủ trương, biện pháp sát thực; gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Để thực hiện được điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì về trách nhiệm nêu gương, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, phương pháp, tác phong, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, khắc phục nhận thức không đúng, coi nhẹ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, mà thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hai là, nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phụ thuộc trước hết vào năng lực của người trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành. Vì vậy, trước hết các cấp cần quán triệt, thực hiện tốt Quy định số 236/QĐ-CT ngày 21/02/2019 của Tổng cục Chính trị về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính ủy, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cấp ủy các cấp cần quan tâm kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, làm cơ sở để phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Thông qua công tác đào tạo, hoạt động thực tiễn mà bồi dưỡng cho cơ quan, đội ngũ cán bộ chính trị có kiến thức toàn diện, nhất là kiến thức chuyên sâu, khả năng vận dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp, phương tiện tiến hành công tác đảng, công tác chính trị theo cương vị, chức trách được giao. Trong đó, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng vận dụng những vấn đề cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nghệ thuật quân sự. Đồng thời, làm rõ những vấn đề mới về lĩnh vực xã hội, kỹ năng giáo dục, thuyết phục quần chúng; phương pháp, tác phong công tác, giữ vững nền nếp, chế độ hoạt động; sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, nói đi đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành; chống quan liêu, mệnh lệnh, phô trương, hình thức. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên ở cơ sở; tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định là đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, từng cán bộ chính trị lập kế hoạch học tập, xác định chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá, kết hợp với sự kiểm tra giám sát của cấp uỷ, cơ quan chính trị và cấp trên để tự hoàn thiện mình, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, phải bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ. Để thực hiện tốt giải pháp này, đòi hỏi các tổ chức, lực lượng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị phải luôn bám sát tình hình tư tưởng, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, đời sống xã hội, tình hình thế giới, khu vực, yêu cầu nhiệm vụ, những vấn đề tác động đến xây dựng Quân đội về chính trị, v.v. Qua đó, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng; kịp thời định hướng, cổ vũ và phát huy nhân tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn và loại bỏ ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, ý chí quyết tâm bộ đội và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây vừa là yêu cầu trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, vừa thể hiện năng lực của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác này. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên, cấp ủy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, giữa giáo dục với hành chính, giữa huấn luyện chính trị và quân sự, chuyên môn kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở, địa bàn đóng quân, sử dụng mọi nguồn lực, phương tiện vật chất, kỹ thuật vào tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện các chính sách hậu phương Quân đội, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, cơ quan tham mưu, hậu cần, kỹ thuật trong đơn vị cùng tham gia tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Quan tâm đảm bảo vật tư, kỹ thuật, kinh phí; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, nghiên cứu lý luận về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trước sự phát triển ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thời gian tới đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nên cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Coi đó là nhân tố quyết định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng ĐỖ CĂN, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Như vậy, đến đây bài viết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Học từ vựng tiếng Anh nhà hàng qua hình ảnh món Âu

Bài viết liên quan

Back to top button