Kiến Thức

Hệ thống tài khoản – 811. Chi phí khác. – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Hệ thống tài khoản – 811. Chi phí khác.

Cùng xem bài viết Hệ thống tài khoản – 811. Chi phí khác. – cập nhật mới nhất 2022

TÀI KHOẢN 811 – CHI PHÍ KHÁC

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do
các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các
doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu
hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng
bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ
hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

– Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

– Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu
có);

– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa
đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu
tư dài hạn khác;

Xem thêm  Con dấu tiếng Anh là gì, đóng dấu tiếng Anh là gi?

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành
chính;

– Các khoản chi phí khác.

b) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế
TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch
toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều
chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên Nợ:

– Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có:

– Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác
phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 – Chi phí khác không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 811 – Chi phí khác không có tài khoản cấp 2.

về đầu trang

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải
nộp (33311) (nếu có).

– Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Xem thêm  4 Cách Hack Mật Khẩu Wifi Dễ Dàng Thành Công 100% - 2022

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình
(nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

– Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán,
thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, …

– Ghi nhận
khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ,
ghi:

Nợ các TK
111, 112, 138…


TK 811 – Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình
(nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c) Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư,
hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Thực hiện
theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d) Trường hợp
chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại
giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh
giá giảm ghi:

Nợ TK 811 -
Chi phí khác

Xem thêm  Tự Ti trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


các TK liên quan.

đ) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh
tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp
khác.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát
sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

về đầu trang

Như vậy, đến đây bài viết về “Hệ thống tài khoản – 811. Chi phí khác.” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button