Kiến Thức

Hệ thống tài khoản – 627. Chi phí sản xuất chung. – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Hệ thống tài khoản – 627. Chi phí sản xuất chung.

Cùng xem bài viết Hệ thống tài khoản – 627. Chi phí sản xuất chung. – cập nhật mới nhất 2022

TÀI KHOẢN 627 – CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất,
kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường, …phục vụ sản
xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng,
bộ phận, đội; Khầu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, Khoản trích bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo
tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội
sản xuất và các chi phí có liên quan trực tiếp khác đên phân xưởng;

b) Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp còn tính
trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công
và nhân viên quản lý đội (thuộc danh sách lao động trong doanh nghiệp); khấu
hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá
tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang; chi phí sửa chữa
và bảo hành công trình xây lắp và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của
phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …

c) Tài khoản 627 chỉ sử dụng ở các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, XDCB, giao thông, bưu điện, du lịch, dịch vụ.

d) Tài khoản 627 được hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng,
bộ phận, tổ, đội sản xuất.

đ) Chi phí sản xuất chung phản ánh trên TK 627 phải được hạch
toán chi tiết theo 2 loại: Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất
chung biến đổi trong đó:

– Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất
gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí bảo
dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng, … và chi phí quản lý hành chính ở các phân
xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất…

+ Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến
cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất.
Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các
điều kiện sản xuất bình thường;

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công
suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị
sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh;

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công
suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi
phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi
phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

– Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất
gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản
phẩm sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công
gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến
cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

Xem thêm  Tôm sú trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt

e) Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm
trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm
không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được phân bổ
cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

g) Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán, phân bổ kết chuyển
chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở
dang” hoặc vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”.

h) Tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh
thương mại.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Bên Nợ:

– Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung;

– Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận
vào giá vốn hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công
suất bình thường;

– Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154
“Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản
xuất”.

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung có 6 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh
các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng,
bộ phận sản xuất; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, phân xưởng,
bộ phận sản xuất; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền
lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …

– Tài khoản 6272 – Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu
xuất dùng cho phân xưởng, như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ,
dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng, chi phí lán trại tạm thời, …

– Tài khoản 6273 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi
phí về công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt động quản lý của phân xưởng, bộ phận,
tổ, đội sản xuất, …

– Tài khoản 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí
khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ
và TSCĐ dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …

– Tài khoản 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các
chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất
như: Chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại, tiền
thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).

– Tài khoản 6278 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi
phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng,
bộ phận, tổ, đội sản xuất.

về đầu trang

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả
cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng,
bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Xem thêm  Nghĩa của từ Accommodate - Từ điển Anh - 2022

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

b) Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ người lao động (như bảo hiểm nhân
thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện) được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên
tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận
sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp
khác (3382, 3383, 3384, 3386).

c) Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất dùng cho phân
xưởng (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên):

– Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng, như sửa chữa,
bảo dưỡng TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6272)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

– Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị nhỏ sử
dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử
dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất
chung, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

d) Trích khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất, …
thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6274)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

đ) Chi phí điện, nước, điện thoại, … thuộc phân xưởng, bộ
phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6278)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế
GTGT)

Có các TK 111, 112, 331, …

e) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần
số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc phân xưởng, tính vào chi phí sản
xuất chung:

– Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 331, 111, 112, …

– Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ghi:

Nợ các TK 242, 352

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

– Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa
chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có các TK 352, 242.

g) Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động, khi
phát sinh chi phí liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động:

– Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến
cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, …

– Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động vào
chi phí SXKD, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (hao mòn TSCĐ cho thuê hoạt động).

Xem thêm  Apache Cordova - 2022

h) Ở doanh nghiệp xây lắp, khi xác định số dự phòng phải trả
về bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

– Khi phát sinh chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp,
ghi:

Nợ các TK 621, 622, 623, 627

Có các TK 111, 112, 152, 214,
331, …

– Cuối kỳ, kết chuyển
chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 154 -
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang


các TK 621, 622, 623, 627.

– Khi sửa chữa, bảo
hành công trình xây lắp hoàn thành, ghi:

Nợ TK 352 -
Dự phòng phải trả


TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

i) Cuối kỳ kế toán, xác định lãi tiền vay phải trả, đã trả
được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang, khi trả lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (tài sản đang sản xuất dở
dang)

Có các TK 111, 112

Có TK 242 – Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi vay).

Có TK 335 – Chi phí phải trả (lãi tiền vay phải trả)

Có TK 343 – Trái phiếu phát hành (chi phí phát hành trái phiếu
và số chênh lệch giữa số lãi trái phiếu phải trả tính theo lãi suất
thực tế cao hơn số lãi phải trả tính theo lãi suất danh nghĩa được ghi tăng gốc
trái phiếu).

k) Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138, …

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

l) Đối với chi
phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Khi phát sinh chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp
đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
(chi tiết cho từng hợp đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…

– Định kỳ,
kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá
đơn GTGT để phân bổ chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác
kinh doanh cho các bên, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)


các TK 627 – Chi phí sản xuất chung


TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp
khi phân bổ chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu
vào bằng cách ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

m) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất
chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có
liên quan cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:

– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường
xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân
bổ)

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ,
cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi.

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân
bổ)

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

về đầu trang

Như vậy, đến đây bài viết về “Hệ thống tài khoản – 627. Chi phí sản xuất chung.” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button