Kiến Thức

Bài viết trả lời các câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? và tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Bài viết trả lời các câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? và tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Bài viết trả lời các câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? và tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có những điểm đáng phân tích như sau:

Một là, bài viết sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê-nin, bài viết đã trình bày chi tiết và đầy đủ lý luận cho các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Xem thêm: Chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Hai là, bài viết phân tích nguyên nhân dẫn đến bất công xã hội tư bản chủ nghĩa và dự báo về sự tăng trưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính và suy thoái kinh tế hơn nữa ở các quốc gia tư bản hàng đầu, chủ yếu là Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mâu thuẫn trầm trọng hơn và xung đột giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, sự hiềm khích giữa các quốc gia – dân tộc trên khắp thế giới.

Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận, thước đo của nền văn minh là đời sống vật chất, nơi 1% dân số chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, công nghệ và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, nơi xã hội dựa trên lợi ích cá nhân, quyền lực chủ yếu vẫn nằm trong tay số ít người giàu có và phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn.

Ba là, bài viết xác định mục tiêu cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa – phát triển kinh tế đất nước phải đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, không làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, không gây bất bình đẳng xã hội trầm trọng thêm.

Xem thêm  Bốc bát họ là gì? Bốc bát họ có phạm pháp không? - 2022

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu tạo dựng là xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, quyền lực thuộc về nhân dân.

Đọc thêm: Bạn có biết áp suất thẩm thấu của máu là gì?

Muốn vậy phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm trật tự xã hội và an toàn của nhân dân.

Bốn là, bài viết nhấn mạnh tính đa dạng của các hình thức phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích phát triển có kế hoạch dài hạn, hợp tác với nhau, cạnh tranh lành mạnh, xóa đói, giảm nghèo bền vững và thực hiện mục tiêu chính – “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời, thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đưa ra chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong mọi giai đoạn lịch sử.

Năm là, bài viết thể hiện tầm quan trọng to lớn của cội nguồn văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn, bảo tồn và nhân rộng các giá trị truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, là nền tảng tinh thần của xã hội, là nội lực thúc đẩy phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu là, bài viết đưa ra khái niệm cụ thể về dân chủ được đưa ra trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm  Phan biet chung toc tieng anh la gi

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu và động lực của xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là mục tiêu quan trọng, lâu dài của cách mạng Việt Nam.

Bảy là, bài viết nêu các vấn đề về tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường, mở rộng và nâng cao dịch vụ công, khắc phục khó khăn trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế và các khía cạnh khác của đời sống nhân dân Việt Nam và hoạt động sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm: Kinh doanh bất động sản tiếng anh là gì

Tám là, bài viết định hướng chính sách đối ngoại đa diện và đa dạng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên được nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ vì nó theo đuổi các lợi ích chiến lược về kinh tế và quốc gia của Việt Nam và dựa trên các nguyên tắc hợp tác cùng có lợi và bình đẳng giữa các nước đối tác.

Trong phần kết, bài viết đưa ra những kết luận rõ ràng và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể về lý luận và thực tiễn để giải quyết những vấn đề cấp bách và khắc phục những khó khăn tồn tại để đạt được mục tiêu đặt ra: Điều hết sức quan trọng là phải luôn đứng vững trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Bản chất khoa học và tính cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị trường tồn được người cách mạng phát triển và thực hiện.

Bài viết góp phần quan trọng vào lĩnh hội khoa học về thực tế chính trị – xã hội của hệ thống xã hội hiện nay trên toàn thế giới và tìm kiếm con đường đúng đắn để tiếp tục phát triển xã hội loài người trong chính giai đoạn lịch sử khó khăn với sự hỗn loạn mang tính toàn cầu trong quan hệ giữa các quốc gia.

Xem thêm  Giao tiếp NFC là gì?

Nhân dịp này, thay mặt toàn thể các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô – những cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về bài viết quan trọng, kịp thời và phù hợp, có ý nghĩa to lớn về khoa học và thực tiễn này và xin được gửi tới toàn thể những người cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các cựu chiến binh lời chào thân ái, nồng nhiệt, sức khỏe, thịnh vượng và thực hiện thắng lợi các quyết sách, kế hoạch mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã thông qua, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân và tăng cường quốc phòng của Việt Nam, chúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các cấp lãnh đạo đảng luôn cùng người dân “Uống nước nhớ nguồn”!

Xin chúc mừng ngày lễ kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám sắp tới!

Ngài N. KOLESNIKChủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức xã hội liên khu vực của các cựu chiến binh chiến tranh tại Việt Nam, Giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên Liên bang Nga (RANS)

Đọc thêm: Nhà thầu xây dựng (Construction contractor) là gì? Một số quyền và nghĩa vụ

Như vậy, đến đây bài viết về “Bài viết trả lời các câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? và tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button