Kiến Thức

Amazon Simple Storage Service (S3) — – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Amazon Simple Storage Service (S3) —

Cùng xem bài viết Amazon Simple Storage Service (S3) — – cập nhật mới nhất 2022

Sao chép

Câu hỏi: Sao chép Amazon S3 là gì?

Sao chép Amazon S3 cho phép sao chép tự động và không đồng bộ các đối tượng qua các vùng lưu trữ Amazon S3. Các vùng lưu trữ được cấu hình để sao chép đối tượng có thể thuộc sở hữu của cùng một tài khoản AWS hoặc các tài khoản khác nhau. Bạn có thể sao chép các đối tượng mới được ghi vào vùng lưu trữ sang một hoặc nhiều vùng lưu trữ đích giữa các Khu vực AWS khác nhau (Sao chép liên khu vực S3) hoặc trong cùng một Khu vực AWS (Sao chép cùng khu vực S3). Bạn cũng có thể sao chép các nội dung trong vùng lưu trữ hiện có (S3 Batch Replication), bao gồm các đối tượng hiện có, các đối tượng trước đó không sao chép được và các đối tượng được sao chép từ nguồn khác. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào hướng dẫn sử dụng tính năng Sao chép S3.

Câu hỏi: Sao chép trên nhiều Khu vực (CRR) Amazon S3 là gì?

CRR là một tính năng của Amazon S3, có chức năng tự động sao chép dữ liệu giữa các bộ chứa trên nhiều Khu vực AWS khác nhau. Với CRR, bạn có thể thiết lập sao chép ở mức bộ chứa, mức tiếp đầu ngữ chung, hoặc mức đối tượng bằng cách sử dụng thẻ đối tượng S3. Bạn có thể sử dụng CRR để cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp ở các vùng địa lý khác nhau. CRR cũng có thể giúp ích nếu bạn phải tuân thủ yêu cầu lưu trữ các bản sao dữ liệu ở cách xa nhau hàng trăm dặm. Bạn có thể sử dụng CRR để thay đổi quyền sở hữu tài khoản cho các đối tượng được sao chép để ngăn vô tình xóa dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3 CRR.

Câu hỏi: Sao chép cùng khu vực (SRR) của Amazon S3 là gì?

SRR là một tính năng của Amazon S3, có chức năng tự động sao chép dữ liệu giữa các bộ chứa trong cùng một Khu vực AWS. Với SRR, bạn có thể thiết lập sao chép ở cấp vùng lưu trữ, cấp tiền tố chung hoặc cấp đối tượng bằng cách sử dụng thẻ đối tượng S3. Bạn có thể sử dụng SRR để tạo một hoặc nhiều bản sao cho dữ liệu của bạn trong cùng một Khu vực AWS. SRR giúp bạn thực hiện chủ quyền dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ bằng cách giữ một bản sao dữ liệu của bạn trong một tài khoản AWS riêng biệt trong cùng một khu vực với bản gốc. Bạn có thể sử dụng SRR để thay đổi quyền sở hữu tài khoản cho các đối tượng được sao chép để ngăn vô tình xóa dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng SRR để dễ dàng tổng hợp nhật ký từ các vùng lưu trữ S3 khác nhau để tiến hành xử lý trong khu vực hoặc để định cấu hình sao chép trực tiếp giữa môi trường thử nghiệm và môi trường phát triển. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3 SRR.

Câu hỏi: Amazon S3 Batch Replication là gì?

Amazon S3 Batch Replication sao chép các đối tượng hiện có giữa các vùng lưu trữ. Bạn có thể sử dụng S3 Batch Replication để lấp đầy một vùng lưu trữ mới được tạo bằng các đối tượng hiện có, thử lại các đối tượng mà trước đây không sao chép được, di chuyển dữ liệu giữa các tài khoản hoặc thêm vùng lưu trữ mới vào kho dữ liệu của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng S3 Batch Replication chỉ với một vài nhấp chuột trong bảng điều khiển S3 hoặc một yêu cầu API. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập hướng dẫn sử dụng S3 Batch Replication.

Câu hỏi: Làm cách nào tôi có thể kích hoạt Sao chép Amazon S3 (Sao chép trên nhiều Khu vực và Sao chép trong cùng khu vực)?

Sao chép Amazon S3 (Sao chép trên nhiều Khu vực (CRR) và Sao chép trong cùng khu vực (SRR)) được cấu hình ở mức bộ chứa S3, mức tiếp đầu ngữ chia sẻ, hoặc mức đối tượng bằng cách sử dụng các thẻ đối tượng S3. Bạn thêm một cấu hình sao chép trên vùng lưu trữ nguồn bằng cách xác định một vùng lưu trữ đích ở cùng một khu vực AWS hoặc ở khu vực AWS khác để sao chép.

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển S3, API, AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation để sao chép. Tính năng Lập phiên bản phải được bật cho cả vùng lưu trữ nguồn và đích để kích hoạt sao chép. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập mục tổng quan về thiết lập Sao chép S3 trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon S3.

Câu hỏi: Làm cách nào để sử dụng S3 Batch Replication?

Trước tiên, bạn cần bật S3 Replication ở cấp vùng lưu trữ. Xem câu hỏi trước để biết cách làm. Sau đó, bạn có thể bắt đầu tác vụ S3 Batch Replication trong bảng điều khiển S3 sau khi tạo một cấu hình sao chép mới, thay đổi đích sao chép trong quy tắc sao chép từ trang cấu hình sao chép hoặc từ trang Tạo tác vụ S3 Batch Operations. Bạn cũng có thể bắt đầu tác vụ S3 Batch Replication qua AWS CLI hoặc SDK. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập mục Sao chép S3 trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon S3.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Sao chép S3 với các quy tắc Vòng đời S3 không?

Với Sao chép S3, bạn có thể thiết lập quy tắc sao chép để đưa các bản sao đối tượng của bạn vào một lớp lưu trữ khác, trong cùng một khu vực hoặc trong một khu vực khác. Các thao tác về vòng đời không được sao chép, và nếu bạn muốn áp dụng cùng một cấu hình vòng đời cho cả vùng lưu trữ nguồn và đích, hãy kích hoạt cùng một cấu hình vòng đời trên cả hai vùng. 

Ví dụ: bạn có thể cấu hình một quy tắc vòng đời để di chuyển dữ liệu từ lớp lưu trữ S3 Standard sang lớp lưu trữ của S3 Standard-IA hoặc S3 One Zone-IA, hoặc lưu trữ dữ liệu vào lớp lưu trữ S3 Glacier trên vùng lưu trữ đích.

Nếu bạn đã định cấu hình Vòng đời S3 cho vùng lưu trữ đích, bạn nên tắt các quy tắc Vòng đời trong khi tác vụ Batch Replication đang hoạt động để duy trì sự tương đương giữa các phiên bản hiện tại và phi hiện tại của các đối tượng trong vùng lưu trữ nguồn và đích.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cấu hình vòng đời và sao chép trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 Replication.

Xem thêm  Quy cách đóng gói tiếng anh là gì

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Sao chép S3 để sao chép sang nhiều vùng lưu trữ đích không?

Có. Sao chép S3 cho phép khách hàng sao chép dữ liệu của họ sang nhiều vùng lưu trữ đích trong cùng hoặc khác Khu vực AWS. Khi thiết lập, bạn chỉ cần chỉ định vùng lưu trữ đích mới trong cấu hình sao chép hiện có của mình hoặc tạo một cấu hình sao chép mới với nhiều vùng lưu trữ đích. Đối với mỗi đích mới mà bạn chỉ định, bạn có thể linh hoạt chọn lớp lưu trữ của vùng lưu trữ đích, loại mã hóa, chỉ số và thông báo sao chép, Kiểm soát thời gian sao chép (RTC) và các thuộc tính khác.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Sao chép S3 để thiết lập sao chép hai chiều giữa các vùng lưu trữ S3 không?

Có. Để thiết lập sao chép hai chiều, bạn tạo quy tắc sao chép từ vùng lưu trữ A sang vùng lưu trữ B và thiết lập quy tắc sao chép khác từ vùng lưu trữ B sang vùng lưu trữ A. Đảm bảo bật đồng bộ hóa sửa đổi bản sao trên cả vùng lưu trữ A và B để sao chép các thay đổi siêu dữ liệu bản sao như danh sách kiểm soát truy cập (ACL) đối tượng, thẻ đối tượng hoặc khóa đối tượng trên các đối tượng được sao chép.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng sao chép giữa các tài khoản AWS để tránh tình trạng xóa bỏ có hại hoặc xóa do vô tình không?

Có, đối với CRR và SRR, bạn có thể thiết lập sao chép giữa các tài khoản AWS để lưu trữ dữ liệu được sao chép của bạn trên một tài khoản khác ở khu vực đích. Bạn có thể sử dụng tính năng ghi đè quyền sở hữu trong quá trình cấu hình sao chép của bạn để duy trì một ngăn xếp quyền sở hữu riêng giữa nguồn và đích, đồng thời cấp quyền sở hữu tài khoản đích cho dung lượng lưu trữ được sao chép.

Câu hỏi: Thẻ đối tượng của tôi có được sao chép nếu tôi sử dụng Sao chép liên vùng không?

Có thể sao chép Thẻ đối tượng giữa các Khu vực AWS bằng tính năng Sao chép liên vùng. Đối với khách hàng đã kích hoạt Sao chép liên vùng, phải đưa ra phân quyền mới để sao chép các thẻ. Để biết thêm thông tin về thiết lập Sao chép liên vùng, vui lòng truy cập mục Cách thiết lập Sao chép liên vùng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon S3.

Hỏi: Tôi có thể sao chép vạch dấu xóa từ vùng lưu trữ này sang vùng lưu trữ khác không?

Có, bạn có thể sao chép vạch dấu xóa từ nguồn đến đích nếu đã bật chức năng sao chép vạch dấu xóa trong cấu hình sao chép của bạn. Khi bạn sao chép vạch dấu xóa, Amazon S3 sẽ coi như đối tượng đã bị xóa trên cả 2 vùng lưu trữ. Bạn có thể bật chức năng sao chép vạch dấu xóa cho quy tắc sao chép mới hoặc sẵn có. Bạn có thể tiến hành sao chép vạch dấu xóa cho toàn bộ vùng lưu trữ hoặc cho các đối tượng Amazon S3 có tiền tố nhất định, thông qua các quy tắc sao chép dựa trên tiền tố. Amazon S3 Replication không hỗ trợ sao chép vạch dấu xóa cho các quy tắc sao chép dựa trên thẻ đối tượng. Để tìm hiểu thêm về cách bật chức năng sao chép vạch dấu xóa, hãy xem Sao chép vạch dấu xóa từ vùng lưu trữ này sang vùng lưu trữ khác.

Hỏi: Tôi có thể sao chép dữ liệu từ các Khu vực AWS khác sang Khu vực Trung Quốc không? Khách hàng có thể sao chép từ một vùng lưu trữ trong Khu vực Trung Quốc sang các Khu vực ngoài Trung Quốc không?

Không, Amazon S3 Replication không thể được dùng để sao chép từ các Khu vực AWS Trung Quốc sang các khu vực bên ngoài Trung Quốc. Bạn chỉ có thể sao chép trong phạm vi các khu vực thuộc Trung Quốc.

Câu hỏi: Tôi có thể sao chép các đối tượng hiện có không?

Có. Bạn có thể sử dụng Amazon S3 Batch Replication để sao chép các đối tượng hiện có giữa các vùng lưu trữ. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3.

Câu hỏi: Tôi có thể thử sao chép lại nếu đối tượng ban đầu không sao chép được không?

Có. Bạn có thể sử dụng S3 Batch Replication để sao chép lại các đối tượng không sao chép được lúc đầu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3.

Câu hỏi: Mức giá sao chép dữ liệu liên tài khoản là bao nhiêu?

Với chức năng Sao chép của S3, bạn có thể đặt cấu hình sao chép liên tài khoản, trong đó vùng lưu trữ nguồn và đích thuộc sở hữu của các tài khoản AWS khác nhau. Ngoài phí lưu trữ S3 và phí truy xuất hiện hành, khách hàng cần phải trả phí cho các yêu cầu PUT và phí truyền dữ liệu ĐI liên khu vực từ S3 đến khu vực đích khi dùng chức năng Sao chép của S3. Nếu bạn bật Kiểm soát thời gian sao chép S3 (S3 RTC) cho các quy tắc sao chép, bạn sẽ thấy phí truyền dữ liệu ĐI và phí yêu cầu PUT khác của riêng S3 RTC. Đối với sao chép liên tài khoản, tài khoản nguồn sẽ trả toàn bộ phí truyền dữ liệu (S3 RTC và S3 CRR) còn tài khoản đích sẽ trả phí yêu cầu PUT sao chép. Phí truyền dữ liệu chỉ áp dụng cho Sao chép liên khu vực S3 (S3 CRR) và Kiểm soát thời gian sao chép S3 (S3 RTC), bạn không cần trả phí truyền dữ liệu khi Sao chép cùng khu vực S3 (S3 SRR). 

Nếu bạn đang sử dụng S3 Batch Replication để sao chép các đối tượng trên nhiều tài khoản, bạn sẽ phải chịu phí S3 Batch Operations, ngoài các yêu cầu PUT sao chép và phí truyền dữ liệu RA (lưu ý rằng S3 RTC không áp dụng cho Sao chép hàng loạt). Các khoản phí Batch Operations bao gồm phí cho Tác vụ và Đối tượng tương ứng dựa vào số tác vụ và số đối tượng được xử lý. Ngoài ra, nếu chọn sử dụng tệp kê khai do Amazon S3 tạo, bạn phải chịu phí tệp kê khai dựa vào số đối tượng trong vùng lưu trữ nguồn.

Hãy truy cập vào trang định giá S3 để biết thêm chi tiết về mức định giá Sao chép S3.

Kiểm soát thời gian sao chép S3

Câu hỏi:   Kiểm soát thời gian sao chép Amazon S3 là gì?

Kiểm soát thời gian sao chép Amazon S3 cung cấp hiệu năng sao chép có thể dự đoán được và giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ hoặc kinh doanh. Kiểm soát thời gian sao chép S3 được thiết kế để sao chép hầu hết các đối tượng trong vài giây, 99% đối tượng trong vòng 5 phút và 99,99% đối tượng trong vòng 15 phút. Kiểm soát thời gian sao chép S3 được thực hiện tuân theo cam kết trong Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), theo đó, 99,9% đối tượng sẽ được sao chép trong 15 phút cho mỗi cặp khu vực sao chép trong bất cứ tháng tính phí nào. Thời gian sao chép đáp ứng tất cả các tính năng Sao chép S3. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập hướng dẫn dành cho nhà phát triển sao chép.

Xem thêm  Bố họ hoàng đặt tên con gái la gì

Câu hỏi: Làm thế nào để bật Kiểm soát thời gian sao chép Amazon S3?

Kiểm soát thời gian sao chép Amazon S3 được kích hoạt như một tùy chọn cho mỗi quy tắc sao chép. Bạn có thể tạo một chính sách Sao chép S3 mới kèm theo tính năng Kiểm soát thời gian sao chép S3 hoặc kích hoạt tính năng này trên một chính sách hiện có.

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý S3, API, AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation để định cấu hình sao chép. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập mục tổng quan về thiết lập Sao chép trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon S3.

Hỏi: Các số liệu và sự kiện Amazon S3 Replication là gì?

Các số lượng và sự kiện Amazon S3 Replication cung cấp khả năng theo dõi hoạt động Amazon S3 Replication. Thông qua các số liệu S3 Replication, bạn có thể theo dõi tổng số toán tử và kích thước đối tượng đang chờ sao chép, cũng như độ trễ sao chép giữa vùng lưu trữ nguồn và đích của từng quy tắc S3 Replication. Các số liệu sao chép hiện có sẵn thông qua Bảng điều khiển quản lý Amazon S3 và thông qua Amazon CloudWatch. Sự kiện S3 Replication sẽ thông báo cho bạn về các lỗi sao chép để bạn có thể nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục sự cố. Nếu đã bật Kiểm soát thời gian S3 Replication (S3 RTC), bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi có bất cứ đối tượng nào mất hơn 15 phút để sao chép, cũng như khi đối tượng đó sao chép thành công đến đích. Giống như các sự kiện Amazon S3 khác, các sự kiện S3 Replication hiện có sẵn thông qua Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) hoặc AWS Lambda.

Hỏi: Làm thế nào để bật số liệu và sự kiện Sao chép Amazon S3?

Số liệu và sự kiện Sao chép Amazon S3 có thể được bật cho mỗi quy tắc sao chép mới hoặc sẵn có và bật theo mặc định đối với các quy tắc hỗ trợ Kiểm soát thời gian sao chép S3. Bạn có thể truy cập các chỉ số Sao chép S3 thông qua Bảng điều khiển quản lý Amazon S3 và Amazon CloudWatch. Giống như các sự kiện Amazon S3 khác, các sự kiện S3 Replication đều có sẵn thông qua Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) hoặc AWS Lambda. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào phần Giám sát tiến độ thông qua số liệu sao chép và Thông báo sự kiện của Amazon S3 trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon S3.

Câu hỏi: Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) về Kiểm soát thời gian của Amazon S3 Replication là gì?

Kiểm soát Thời gian sao chép Amazon S3 được thiết kế để sao chép 99,99% đối tượng của bạn trong vòng 15 phút và tuân theo cam kết chất lượng dịch vụ. Nếu ít hơn 99,9% đối tượng được sao chép trong vòng 15 phút cho mỗi cặp khu vực sao chép trong một chu kỳ tính phí hằng tháng, thì Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) về Kiểm soát thời gian sao chép S3 quy định một tín dụng dịch vụ trên một đối tượng mà đã tốn hơn 15 phút để sao chép. Tín dụng dịch vụ thanh toán một tỷ lệ phần trăm của tổng tất cả các khoản phí liên quan đến sao chép của các đối tượng mà không đáp ứng SLA, bao gồm phí Kiểm soát thời gian sao chép, băng thông sao chép, các khoản phí yêu cầu và chi phí liên quan đến lưu trữ bản sao của bạn trong khu vực đích trong chu kỳ tính phí hàng tháng bị ảnh hưởng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc SLA về Kiểm soát thời gian sao chép S3.

Câu hỏi: Mức định giá cho Sao chép S3 và Kiểm soát thời gian sao chép S3 như thế nào?

Đối với Sao chép S3 (Sao chép liên khu vực và Sao chép trên cùng khu vực), bạn trả phí S3 để lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 đích đã chọn, phí lưu trữ cho bản chính, các yêu cầu PUT sao chép và các khoản phí truy xuất lưu trữ truy cập không thường xuyên được áp dụng. Đối với CRR, bạn cũng trả phí cho việc Truyền dữ liệu ĐI liên khu vực từ S3 đến khu vực đích của mình. Các Chỉ số sao chép S3 được tính phí tương tự như các chỉ số tùy chỉnh của Amazon CloudWatch. Ngoài ra, khi bạn sử dụng Kiểm soát thời gian sao chép S3, bạn cũng phải trả phí Truyền dữ liệu kiểm soát thời gian sao chép. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang định giá S3.

Nếu đối tượng nguồn được tải lên bằng tính năng tải lên theo nhiều phần, đối tượng được sao chép bằng cách sử dụng số phần và kích thước phần tương tự. Ví dụ: một đối tượng 100 GB được tải lên bằng cách sử dụng tính năng tải lên theo nhiều phần (800 phần có kích thước mỗi phần 128 MB) sẽ phải trả phí yêu cầu liên quan đến 802 yêu cầu (800 yêu cầu Tải lên Phần + 1 yêu cầu Khởi tạo tải lên nhiều phần + 1 yêu cầu Hoàn tất tải lên nhiều phần) khi được sao chép. Bạn sẽ phải trả phí yêu cầu bằng 0,00401 USD (802 yêu cầu x 0,005 USD trên mỗi 1.000 yêu cầu) và (nếu sao chép đã được thực hiện giữa các khu vực AWS khác nhau) một khoản phí bằng 2,00 USD (0,020 USD trên mỗi GB được truyền x 100 GB) cho việc truyền dữ liệu liên khu vực. Sau khi sao chép, mức 100 GB sẽ phát sinh phí lưu trữ dựa theo khu vực đích.

Điểm truy cập đa khu vực S3

Câu hỏi: Điểm truy cập đa khu vực S3 là gì?

Điểm truy cập đa khu vực Amazon S3 tăng hiệu suất lên đến 60% khi truy cập các bộ dữ liệu được sao chép trên nhiều Khu vực AWS. Dựa trên AWS Global Accelerator, Điểm truy cập đa khu vực S3 xem xét các yếu tố như tình trạng nghẽn mạng và địa điểm của ứng dụng yêu cầu để định tuyến một cách linh hoạt các yêu cầu của bạn qua mạng AWS đến bản sao dữ liệu có độ trễ thấp nhất. Việc định tuyến tự động này cho phép bạn tận dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS trong khi vẫn duy trì kiến trúc ứng dụng đơn giản.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3?

Điểm truy cập đa khu vực S3 tăng tốc và đơn giản hóa việc lưu trữ cho các ứng dụng đa vùng của bạn. Bằng việc định tuyến linh hoạt các yêu cầu S3 được thực hiện tới một bộ dữ liệu được sao chép, Điểm truy cập đa khu vực S3 giảm độ trễ yêu cầu, giúp các ứng dụng chạy nhanh hơn tới 60%. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS, đồng thời duy trì một kiến trúc bất khả tri theo khu vực đơn giản cho các ứng dụng của mình.

Xem thêm  Font mặc định của win 10 là gì

Câu hỏi: Điểm truy cập đa khu vực S3 hoạt động như thế nào?

Điểm truy cập đa khu vực định tuyến linh hoạt các yêu cầu của máy khách đến một hoặc nhiều vùng lưu trữ S3 cơ sở. Bạn có thể cấu hình Điểm truy cập đa khu vực để định tuyến trên một vùng lưu trữ cho mỗi Khu vực AWS, trong tối đa 20 Khu vực AWS. Khi bạn tạo Điểm truy cập đa khu vực, S3 tự động tạo một tên tương thích DNS. Tên này được dùng làm điểm cuối toàn cầu và máy khách của bạn có thể sử dụng điểm cuối này. Khi máy khách của bạn tạo yêu cầu đến điểm cuối này, S3 sẽ định tuyến linh hoạt những yêu cầu đó đến một trong số các vùng lưu trữ cơ sở được chỉ định trong cấu hình Điểm truy cập đa khu vực của bạn.

Theo mặc định, Điểm truy cập đa khu vực S3 định tuyến các yêu cầu đến vùng lưu trữ cơ sở gần máy khách nhất dựa trên độ trễ mạng. Ví dụ: bạn có thể cấu hình Điểm truy cập đa khu vực với các vùng lưu trữ cơ sở trong US-EAST-1 và AP-SOUTH-1. Với cấu hình này, máy khách của bạn tại Bắc Mỹ sẽ định tuyến đến US-EAST-1, và máy khách của bạn tại Châu Á sẽ định tuyến đến AP-SOUTH-1. Cách làm này giúp giảm độ trễ cho các yêu cầu của bạn đối với S3, nhờ đó cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Nếu ứng dụng của bạn truy cập S3 qua internet, thì hiệu suất sẽ được cải thiện hơn nữa nhờ Điểm truy cập đa khu vực của S3 vì S3 sẽ định tuyến các yêu cầu của bạn qua Vị trí AWS gần nhất đến máy khách của bạn và sau đó qua mạng AWS riêng toàn cầu tới S3. Yêu cầu sẽ tránh được các phân đoạn mạng bị nghẽn trên Internet, từ đó giảm độ trễ và chập chờn của mạng, đồng thời cải thiện hiệu suất.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 bằng cách nào?

Bảng điều khiển quản lý S3 cung cấp một quy trình làm việc có hướng dẫn đơn giản cho phép bạn nhanh chóng thiết lập mọi thứ cần thiết để chạy lưu trữ đa khu vực trên S3, chỉ trong ba bước đơn giản. Đầu tiên, một tên máy chủ toàn cầu duy nhất cho Điểm truy cập đa khu vực của bạn sẽ được tạo tự động. Bạn có thể kết nối máy khách và ứng dụng của bạn mà không cần chỉ định Khu vực AWS. Tiếp theo, bạn sẽ chọn một hoặc nhiều vùng lưu trữ trong S3 mà bạn muốn định tuyến phía sau tên máy chủ mới này. Bạn có thể chọn vùng lưu trữ hiện tại hoặc quyết định tạo vùng lưu trữ mới. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ định quy tắc Sao chép liên khu vực S3.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng CloudFormation để tự động hóa cấu hình lưu trữ đa khu vực của mình. Tất cả các khối dữ liệu xây dựng cần thiết để thiết lập lưu trữ đa khu vực trên S3, bao gồm cả Điểm truy cập đa khu vực S3, đều được CloudFormation hỗ trợ, cho phép bạn dễ dàng tự động hóa quy trình thiết lập lặp lại bên ngoài Bảng điều khiển quản lý S3.

Câu hỏi: Đâu là sự khác nhau giữa Sao chép liên khu vực S3 (S3 CRR) và Điểm truy cập đa khu vực S3?

S3 CRR và Điểm truy cập đa khu vực S3 là các tính năng bổ sung hoạt động cùng nhau để sao chép dữ liệu trên các Khu vực AWS rồi tự động định tuyến các yêu cầu đến bản sao có độ trễ thấp nhất. Điểm truy cập đa khu vực S3 giúp bạn quản lý các yêu cầu trên các Khu vực AWS, trong khi CRR cho phép bạn di chuyển dữ liệu qua các Khu vực AWS để tạo các bản sao riêng biệt. Bạn sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 và S3 CRR cùng nhau để tạo ra một bộ dữ liệu đa vùng được sao chép có thể được giải quyết bởi một điểm cuối toàn cầu duy nhất.

Câu hỏi: Giá của Điểm truy cập đa khu vực S3 là bao nhiêu?

Khi sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 để định tuyến các yêu cầu trong AWS, bạn chỉ phải trả chi phí định tuyến dữ liệu theo mỗi GB thấp cho mỗi GB được xử lý, cũng như các khoản phí tiêu chuẩn cho các yêu cầu S3, lưu trữ, truyền dữ liệu và sao chép. Nếu ứng dụng chạy bên ngoài AWS và truy cập đến S3 qua Internet, Điểm truy cập đa khu vực S3 sẽ tăng cường hiệu suất bằng cách tự động định tuyến yêu cầu của bạn đến bản sao chép dữ liệu gần nhất dựa trên độ trễ truy cập thông qua vị trí biên của AWS, qua mạng AWS riêng trên toàn cầu. Khi tăng tốc các yêu cầu được thực hiện qua internet, bạn phải trả phí định tuyến dữ liệu và phí tăng tốc internet. Mức giá tăng tốc internet của Điểm truy cập đa khu vực S3 thay đổi tùy thuộc vào việc máy khách nguồn ở cùng hay ở một vị trí khác với Khu vực AWS đích và đi kèm mức định giá truyền dữ liệu tiêu chuẩn của S3. Tham khảo trang định giá S3 và tab truyền dữ liệu để biết thêm thông tin về định giá.

Câu hỏi: Tăng tốc truyền S3 khác gì so với Điểm truy cập đa khu vực S3?

Bạn có thể sử dụng Tăng tốc truyền S3 để tăng tốc truyền nội dung đến và đi từ một vùng lưu trữ S3 tập trung bằng mạng toàn cầu AWS. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc truyền khoảng cách xa các đối tượng lớn hơn hoặc xóa các ứng dụng web hay di động. Với Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn có thể thực hiện việc truyền được tăng tốc tương tự bằng mạng toàn cầu AWS, nhưng trên nhiều vùng lưu trữ S3 trong nhiều Khu vực AWS cho các yêu cầu dựa trên internet, dựa trên VPC và các yêu cầu tại chỗ đến và đi từ S3. Khi bạn kết hợp Điểm truy cập đa khu vực S3 với Sao chép chéo S3, bạn cung cấp cho Điểm truy cập đa khu vực S3 khả năng định tuyến động các yêu cầu của bạn đến bản sao dữ liệu có độ trễ thấp nhất cho các ứng dụng từ máy khách ở nhiều vị trí.

Như vậy, đến đây bài viết về “Amazon Simple Storage Service (S3) —” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button